Projektové řízení

Řízení projektu (někdy též projektové řízení) se zabývá řízením projektu, tedy časově ohraničené a ucelené sady činností a procesů, jejímž cílem je zavedení, vytvoření nebo změna něčeho konkrétního.

Řízení projektů je řízení vymezené sady činností (tedy projektu ), je to organizované úsilí s jasným časově definovaným cílem. Jeho účelem je zajistit efektivní  řízení této sady činností tak, aby přinesla předpokládaný výsledek v předpokládaném čase za předpokládané náklady. Při projektovém řízení je tedy třeba aplikovat znalosti, zkušenosti, dovednosti, činnosti, nástroje a techniky na projektu tak, aby projekt splnil požadavky na něj kladené a dosáhl svých cílů v čase, v nákladech i potřebné kvalitě.

Formou projektu lze realizovat různé typu dodávek (produktů) zákazníkům nebo různé aktivity. Naše společnost nabízí školení v oblasti projektového řízení založeném na tradičním přístupu. Tradiční přístup je založen na důkladném naplánování na začátku projektu a řízení všech aktivit v průběhu projektu. Je vhodný pro projekty, které mají předem jasně danou podobu cíle (např. nová výrobní hala, výstavba nové elektrárny, dotační projekt obsahující povinné závazkové indikátory apod.) a je třeba dobře naplánovat a odřídit všechny aktivity, návaznosti či subdodavatele. Tradiční přístup vyžaduje kvalitně popsaný cíl, výstupy a plán projektu. V zásadě skládá z pěti základních fází projektu:

  • Iniciace (initiation)
  • Plánování a návrh (planning and design)
  • Realizace (execution)
  • Monitoring (monitoring and controlling)
  • Uzavření (completion)

Cena za školící den činí 24 500 Kč bez DPH 

 

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství je systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života. Nabízíme široké spektrum poradenských služeb na míru, které jsou určeny jak jednotlivcům, tak firmám a organizacím. Poradenství probíhá formou individuálních nebo skupinových konzultací. Pomáháme hledat nové kariérní cesty v profesním i soukromém životě, poskytujeme konzultace HR manažerům a vedoucím pracovníkům v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Poskytujeme individuální i skupinové poradenství v následujících oblastech:

  • hledání či změna zaměstnání
  • slaďování osobního a pracovního života
  • osobní rozvoj
  • rozvoj lidských zdrojů v organizacích – kariérové poradenství pro zaměstnance a zaměstnavatele

„Poradenské sezení člověku nabízí možnost promyslet si, jaké důsledky pro něj má jeho způsob žití života a rozvážit si alternativy, jak by ho bylo možné žít v budoucnosti.

Poradenství je proces, který ukazuje zájem, dává naději, dodává odvahy, nabízí vyjasnění a umožňuje aktivaci.“ R.Vance Peavy

 

DIAGNOSTIKA

Multifaktorový osobnostní profil

Multifaktorové osobnostní dotazníky vypovídají zejména o základním osobnostním nastavení, vnímání světa, způsobu rozhodování a preferovaných činnostech, čímž dávají základní rámec pro hledání prostoru pro další rozvoj. Dotazník vychází z oblíbené koncepce MBTI, kterou rozšiřuje o další čtyři bipolární škály.

Tento osobnostní dotazník nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu rovněž obsáhlou textovou část zahrnující interpretaci celkového profilu, identifikaci výhod a možných rizik, rozvojová doporučení a v případě předdefinovaného optimálního profilu rovněž srovnání výsledků s optimem.

Kariérový kompas

Dotazník Kariérový kompas sleduje pracovní motivaci a je určen pro diagnostiku výkonných pracovníků a pracovníků na nižších či středních manažerských pozicích. Velmi vhodný je také pro diagnostiku talentů a začínajících pracovníků.

Dotazník pracuje s osmi dílčími pracovními motivy, které sytí základní motivační profily: obchodník, manažer, odborník, týmový hráč. Dotazník vypovídá zejména o primárních potřebách i celkovém směřování v rámci profesní dráhy. Dotazník napomáhá uvědomění si často skrytých nebo méně zřejmých motivů a dokresluje celkový profil účastníka. Dotazník nabízí kromě přehledného výstupu v podobě grafu – kariérového kompasu – rovněž textovou část zahrnující seřazení motivačních profilů dle preference a popis faktorů zvyšujících výkon a spokojenost a faktorů spokojenost a výkon naopak brzdících.

Dotazník komunikačního stylu – asertivity

Dotazník komunikačního stylu – asertivity sleduje čtyři základní oblasti využití asertivity při řešení standardních i náročných komunikačních situací: přiměřené sebeprosazování, schopnost stát si za svým rozhodnutím či názorem a nenechat se manipulovat, dovednost poskytovat a přijímat zpětnou vazbu a schopnost budovat a rozvíjet společenské vztahy.

Teoretický základ Dotazníku komunikačního stylu vychází z moderního pojetí asertivity. Dotazník je určen jak pro pracovní diagnostiku všech pozic náročných na jednání (poskytování zpětné vazby, vyjednávání s dodavateli, jednání se zákazníky, vyřizování reklamací, řízení projektů a další), tak i pro oblast poradenství.

Dotazník nabízí kromě přehledného výstupu v podobě celkového vyjádření míry asertivity, souhrnného a dílčího grafu také textovou část zahrnující jak interpretaci celkového profilu, tak i identifikaci výhod a doporučení. Dotazník pracuje se dvěma kontrolními škálami, včetně kontroly případné tendence k agresi, tedy prosazování se na úkor druhých.

Pro cenovou nabídku a více info nás kontaktujte na: 

 info@centrumpracecr.cz , tel. +420 774 695 280

 

 

VOLNÉ POZICE